25 lat doświadczenia A. M. Jesiołowscy Finanse

Audyt finansowy

Badanie sprawozdań finansowych

I etap – badanie wstępne:

  • Udział w inwentaryzacji składników majątkowych
  • Analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu

II etap – badanie zasadnicze

  • Sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy
  • Badanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji
  • Badanie sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych
  • Badanie sprawozdania z zestawienia ze zmian w kapitale własnym
  • Badanie wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień
  • Sprawdzenie sprawozdania z działalności podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa
  • Sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 6 czerwca 2017 roku poz. 1089)
  • Sporządzenie listu poufnego do Zarządu – Dyrekcji badanego podmiotu przedstawiającego w szczególności ocenę jego systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej (w razie potrzeby), przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanego podmiotu.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm., w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Działając zgodnie z powyższymi standardami przekazujemy badanej Jednostce sprawozdanie z badania oraz przedstawiamy Właścicielom pisemną informację o wszystkich istotnych spostrzeżeniach dotyczących badanego podmiotu.


Zaufali nampl_PL
en_US
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Akceptuję